Portal targowy - imprezy targowe w jednym miejscu


Regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU 

https://portaltargowy.pl/

 

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: "Regulamin") ustanowiony jest dla serwisu https://portaltargowy.pl/ prowadzonego przez Firmę DAV Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu, NIP: 7542935475, KRS: 0000722986, e-mail: info@portaltargowy.pl, telefon: 77 458 07 46, dalej jako dalej jako „Firma”,

 

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis internetowy - dostępna pod adresem https://portaltargowy.pl/ platforma internetowa, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do usług świadczonych przez Firmę, polegających na możliwości zamieszczania przez Użytkowników ogłoszeń w Serwisie.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Jeżeli Użytkownik dokonał rejestracji konta Użytkownika, zwany jest w Regulaminie Zarejestrowanym Użytkownikiem.
 3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych ofert innych Użytkowników.
 4. Usługi – usługi, które Firma świadczy Użytkownikom zarejestrowanym sprowadzające się do możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Korzystanie z Serwisu może wymagać zarejestrowania się Użytkownika, w zależności od funkcjonalności i usług, do których Użytkownik chce uzyskać dostęp.
 5. Usługa Umieszczania Ogłoszeń – usługa polegająca na umożliwieniu w oparciu o zawartą umowę na czas nieokreślony, zarejestrowanemu Użytkownikowi odpłatnego umieszczenia w Serwisie ogłoszenia na okres czasu wskazany w Regulaminie. Ogłoszeniem jest skomponowana przez Użytkownika indywidualna oferta dotycząca możliwości kupna Towarów, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 6. Operator płatności – podmiot, który umożliwia dokonywanie Płatności za usługi świadczone w Serwisie - First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.
 7. Formularz - formularz udostępniany w Serwisie, do którego Użytkownik wprowadza dane w celu utworzenie Konta Użytkownika.
 8. Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Firmę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji w oparciu o podane Dane Kontaktowe, w ramach którego świadczone są przez Firmę usługi oraz umożliwiony jest kontakt z Firmą.
 9. Adres poczty elektronicznej - adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika.
 10. Usługa elektroniczna - usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Firmę droga elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego, bez jednoczesnej obecności stron.
 11. Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 12. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Dane kontaktowe oznaczają:
 • w przypadku osób fizycznych, osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwa Użytkownika, hasło, powtórzenie hasła, adres email;
 1. Partner – podmiot z którym Firma zawarła umowę o współpracy.
 2. Polityka prywatności - dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Serwisu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług świadczonych przez Firmę za pośrednictwem Serwisu.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego https://portaltargowy.pl/, warunki zawierania i rozwiązywania Umów zawartych dzięki działalności Serwisu, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Użytkownik oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu i w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, każdy Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania, a następnie również przestrzegania jego postanowień.
 4. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z regulaminem składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu i korzystanie z usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik akceptuje sposób zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz fakt przetwarzania jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Firmy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Oferta przedstawiona na stronach Serwisu stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zamieszczone na stronach Serwisu zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych.
 8. W procesie zawierania umowy na odległość, w celu zarejestrowania i utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Firma wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzeniem żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wyrażenia zgody na wykonanie umowy w całości przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oraz wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile któraś z tych zgód została udzielona.
 9. Każdy Odwiedzający i Użytkownik nie zarejestrowany może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez firmę w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu.
 10. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę zawartą z Firmą na świadczenie Usług, w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę z 30 dniowym terminem wypowiedzenia. Firmie również przysługuje prawo rozwiązania każdej umowy zawartej na czas nieoznaczony z 30 dniowym terminem wypowiedzenia.
 11. Korzystanie z usług w ramach Serwisu, w szczególności umieszczenie ogłoszenia etc. może wymagać rejestracji Użytkownika, a więc założenia konta Użytkownika i jego aktywacji, w zależności od rodzaju usługi lub funkcjonalności. Użytkownik każdorazowo uzyskuje informację o tym, że musi założyć konto, żeby skorzystać z usługi lub funkcjonalności Serwisu.
 12. Część usług lub funkcjonalności oferowanych w Serwisie jest nieodpłatna. Z uwagi na nieodpłatny charakter takich usług lub funkcjonalności Firma może wymagać od Użytkownika wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z treścią danej zgody dostępną w danym procesie aktywacji usługi lub funkcjonalności. Zgoda ta jest dobrowolna, jednak jej niewyrażenie powodować będzie brak możliwości skorzystania z danej nieodpłatnej usługi lub funkcjonalności. Wyrażona zgoda, o której mowa powyżej, może być w każdym czasie skutecznie odwołana przez Użytkownika (cofnięta) w późniejszym czasie bez utraty prawa do korzystania z danej usługi lub funkcjonalności, chyba że dana usługa wymaga ze swej natury wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika.
 13. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się pod tym linkiem. Pobierz
 14. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami.
  • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez Konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przekazem pocztowym, chyba że Usługodawca ustali z Konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.
  • Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie Konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, Konsument zobowiązany będzie zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument odstąpił skutecznie od umowy.
  • W ramach usług świadczonych przez Serwis, na stronach Serwisu znajdują się odesłania do stron internetowych lub funkcjonalności umożliwiających nabywanie towarów lub usług, odpłatnie bądź nieodpłatnie, od podmiotów trzecich na zasadach ustalonych przez te podmioty. Firma nie jest stroną takich umów i nie odpowiada względem Użytkownika za ich treść lub sposób wykonania.
  • Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Firma wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
  • Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym oraz na przekazywanie danych Partnerom handlowym.
  • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.
  • Umowa na otrzymywanie informacji handlowych zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

§3

Wymagania techniczne oraz Pliki Cookiem

 

 1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
 • dostępem do Internetu;
 •  poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
 • czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 1. Serwis umożliwia skorzystanie z usług świadczonych przez Serwis, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies.
 2. Serwis za uprzednią zgodą Użytkownika przechowuje na jego komputerze pliki cookie, które niezbędne są do świadczenia Usług oferowanych przez Serwis oraz do ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 

§4

Warunki świadczenia usług

 

 1. Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Główna funkcją Serwisu internetowego jest umożliwienie Użytkownikowi umieszczenia w Serwisie ogłoszeń oraz uzyskania przez Użytkownika dostępu do oferowanych przez innych Użytkowników ogłoszeń.   
 3. Usługi świadczone przez Firmę z wykorzystaniem Serwisu, świadczone są 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.
 4. W działaniu Serwisu internetowego mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności naprawy sprzętu elektronicznego, konserwacji systemów informatycznych lub systemów obsługujących serwis, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, jak też przerwy techniczne związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu, Firma ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia do czasowego zaprzestania świadczenia lub ograniczenia Usług w celu wykonania prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Systemu.
 6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.
 7. Zabrania się kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w innych Serwisach, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody uprawnionej osoby.
 8. Zabrania się umieszczania w Serwisie ogłoszeń lub ich elementów naruszających prawo, dobre obyczaje, naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w tym o podtekstach seksualnych, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych.
 9. Firma upoważniona jest do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, chyba że regulamin stanowi inaczej, w przypadku gdy Firma powzięła wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając na Serwisie dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia (i) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, (ii) postanowień niniejszego Regulaminu; (iii) norm moralno – etycznych lub zwyczajów. W sytuacji wskazanej w niniejszym podpunkcie Użytkownikowi nie należy się zwrot uiszczonej opłaty ani odszkodowanie.
 10. Firma uprawniona jest w zależności od charakteru i skali danego działania oraz zaniechania do czasowego zablokowania konta Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia.
 11. Umieszczając ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 12. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany.
 13. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 14. Prawidłowo sformatowane i wprowadzone do systemu ogłoszenie (z wyjątkiem ogłoszeń zablokowanych) zostanie umieszczone w Serwisie najpóźniej w ciągu 24 godzin od rejestracji, z tym że w przypadku stosownej opłaty dokonanej przelewem lub wpłatą na poczcie, ogłoszenie zostanie umieszczone w danym Serwisie po uznaniu rachunku bankowego Firmy.

 

§5

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego równoznaczne jest z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 2. Użytkownik podejmując czynności na stronach Serwisu oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował. Oświadczenie Użytkownika składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu.
 3. Zawarcie przez Użytkownika Umowy o wykonanie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą wysłania do Systemu wypełnionego przez Użytkowania Formularza.
 4. Wysyłając wypełniony Formularz Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, poprzez opuszczenie Serwisu internetowego, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwila opuszczenie Serwisu internetowego przez Użytkownika, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie.
 6. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas niezbędny do świadczenia usług przez Serwis i wygasa po spełnieniu przez Strony świadczeń, do których zawartą Umową były zobowiązane.
 7. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie usług na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy.
 8. Do zachowania 14 dniowego terminu na odstąpienie, wystarczy aby Konsument przed jego upływem wysłał bądź powiadomił Firmę w dowolny sposób, o skorzystaniu z prawa do odstąpienia.
 9. W razie odstąpienia Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

§ 6

Publikowanie ogłoszeń

 1. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników będą publikowane przez 30 dni od opublikowania, bądź daty zaksięgowania przelewu za Ogłoszenie.  Za pierwszy dzień uważa się dzień publikacji ogłoszenia w Serwisie.
 2. Cennik umieszczania ogłoszeń znajduje się TUTAJ i stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Po upływie czasu z wybranego planu ogłoszenia Ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne.
 4. Nie ma możliwości przedłużenia ogłoszenia, w takim przypadku Użytkownik musi dodać ponownie ogłoszenie i je opłacić.
 5. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie. Dotyczy to również Ogłoszeń których publikacja została zakończona przed upływem 14 dni od daty umieszczenia Ogłoszenia.
 6. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru bądź świadczonej usługi, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 7. Firma podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 8. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 9. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Firma zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 10. Firma ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Firmie lub jej Partnerów, wprowadzające w błąd.
 11. Firma nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia.
 12. Umieszczając ogłoszenie, Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na publikację ogłoszenia w mediach społecznościowych oraz w innych współpracujących mediach.


§7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Firmie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Firma DAV Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu, NIP: 7542935475, KRS: 0000722986, e-mail: info@portaltargowy.pl, telefon: 77 458 07 46. Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Firma nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność między innymi takich firm jak: banki, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi pocztowe oraz firmy będącej dostawcą dla Serwisu systemu płatności elektronicznych.
 3. Firma chroni otrzymane dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 4. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres mailowy Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila na adres:info@portaltargowy.pl.
 8. Po wykonaniu Umowy Firma nie będzie przetwarzać przekazanych danych osobowych, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione Usługi.

§ 8

Zasady odpowiedzialności

 1. Jeżeli w trakcie użytkowania Serwisu wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.
 2. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza Serwisu internetowego (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie.
 5. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i rzetelność ogłoszeń i ofert, a także za zgodność z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Firma nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia Użytkownik bądź Odwiedzający nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy.
 7. Jeżeli ktokolwiek wystąpi przeciwko Firmie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Firmy z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
 8. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do obejścia Regulaminu bądź przepisów prawa.
 9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu internetowego z przyczyn od niej niezależnych.
 10. Firma posiada prawo do zawieszenia dostęp do Serwisu internetowego, gdy jest to konieczne do usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub nieprawidłowości, czy też z innych przyczyn niezależnych od Firmy oraz na czas dla tego niezbędny.
 11. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 12. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 13. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Firma posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze.
 14. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Firma poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Firmy z roszczeniami odszkodowawczymi, Firma będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.
 15. Firma udostępnia w Serwisie internetowym łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z nich, Użytkownik opuszcza strony Serwisu internetowego i czyni to na własną odpowiedzialność. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich i nie odpowiada za skutki ich użycia.
 16. Firma oświadcza, że Serwis internetowy zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe, grafiki oraz inne dobra niematerialne, będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej i autorskiej.
 17. Dokonany w Serwisie internetowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących oferowanych Usług.
 2. Użytkownik będący konsumentem ma  również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: info@portaltargowy.pl.
 4. Przedmiotu reklamacji nie stanowią w szczególności treści dokumentów udostępnione przez Partnerów Serwisu, nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarek internetowych lub inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika, adresu e-mail i adresu pocztowego oraz opis problemu, będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia.
 7. Firma rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Firma informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.
 8. Firma może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według adresu siedziby Firmy, a gdy stroną sporu jest Konsument według właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

Załącznik:

- oświadczenie o odstąpieniu  - Pobierz

Copyright © 2022 PortalTargowy.pl